факултети
дисциплини
преподаватели
студенти
университетски курс
студенти
тестове
ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА
Катедра Автоматизация на електрозадвижванията (АЕЗ)
Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства
Катедра Електроизмервателна техника
Катедра Теоретична електротехника
Катедра Системи и управление
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра Електрически апарати
Катедра Електрически машини
Катедра Електроснабдяване, електрообзавеждане и ел
Катедра Електроенергетика
Катедра Обща електротехника
ЕНЕРГО-МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра Топлинна и хладилна техника
Катедра Текстилна техника
Катедра Топло- и ядрена енергетика
Катедра Хидроаеродинамика и хидравлични машини
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра Материалознание и технология на материалите
Катедра ТМММ
Катедра Теория на механизмите и машините
Секция по учебни практики
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра АДП
Катедра Машинни елементи и неметални конструкции
Катедра Прецизна техника и уредостроене
Катедра Основи и технически средства за конструиране
Катедра Инженерна логистика и подемно-транспортна техника
ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Катедра Електронна техника
Катедра Констр.,технол.и производ.на полупровод.ми
Катедра Силова електроника
Катедра Химия
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии
Катедра Комуникационни мрежи
Катедра Технологии и мениджмънт на комуникационни системи
ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра Двигатели, автомобилна техника и транспорт
Катедра Механика
Катедра Железопътна техника
Катедра Съпротивление на материалите
Катедра Въздушен транспорт
ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
Катедра Компютърни системи
Катедра Програмиране и компютърни технологии (ПКТ)
СВОБОДЕН ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ПО ГЕРМАНСКО ИНЖЕНЕРНО ОБУЧЕНИЕ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра ИИИМ
Kатедра Хуманитарни науки и дизайн
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Катедра Математически анализ и числени методи
Катедра Диференциални уравнения
Катедра Алгебра и геометрия
Катедра Стохастика и оптимиране
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ДПФ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФРЕНСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРСТВО
ФАКУЛТЕТ ЗА АНГЛИЙСКО ИНЖЕНЕРНО ОБУЧЕНИЕ